Kassekladde.dk er blevet til Dinero

Som varslet den 3. december 2014 er Kassekladde.dk lukket per den 1. marts 2016

Dinero er Danmarks hurtigst voksende regnskabsprogram til selvstændige og mindre virksomheder. Dinero Starter er gratis og helt uden begræsninger. Få din gratis Dinero konto i dag. ↓

Hvad er en kassekladde?

En kassekladde eller kasserapport, som det også kaldes er en metode til at postere sine bilag på. Grunden til dette er at det er et krav ifølge bogføringsloven, at man løbende foretager afstemninger/kontroller på at beholdninger er tilstede.

Når man indtaster sine bilag i en kassekladde, så opdeler man sine bilag efter bank, kasse, giro mv. Selve beholdningen i fx. banken kan således nemt afstemmes med de indtastede bilag i kassekladden, som man har registreret på kontoen bank.

startvækst.virk.dk kan du hente kassekladdeskabelonen Kurts Kassekladde. Men du kan også benytte regnskabsprogrammet Dinero, som gør det endnu nemmere og hurtigere for dig at holde styr på regnskabet - og så er det tilmed gratis. Opret en bruger lige her.

 

Spørgsmål og svar til regnskab

Her kan du læse om nogle af de hyppigst anvendte termer indenfor regnskab.

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • K
 • L
 • M
 • O
 • P
 • R
 • S
 • V
 • Å
 • A

 • Afskrivning

  Afskrivning på inventar

  
Værdiforringelse af inventar kaldes afskrivning. Afskrivning kan beregnes på to måder. Der findes lineær afskrivning hvor det samme beløb afskrives hvert år. Til lineær afskrivning bruges denne formel:

  Afskrivning = Anskaffelsesværdi – scrapværdi / Levetid (år)

  En anden metode er saldometoden. Her afskrives med samme procentssats i hele levetiden. Til saldometoden bruges denne formel:

  Afskrivning = Anskaffelsesværdi x afskrivningsprocent / 100

  Afskrivning på biler

  Ved regnskabsårets afslutning skal der foretages afskrivning på anlægsaktiver. Afskrivning på biler er et udtryk for værdiforringelsen af bilen på grund af enten sildtage eller teknisk forældelse (Fx. pga. konkurrence af nyere modeller).

 • Aktieselskab (A/S)

  Et aktieselskab er reguleret ved lov og aktionærerne er dem, som har indskudt aktiekapitalen og er dermed virksomhedens ejere.

  Aktionærerne hæfter kun med deres indskud, dvs. begrænset. Aktieselskaber skal registreres i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og bliver derefter automatisk optaget i Visma Ratings register. Det er også her at selskabet får tildelt et CVR-nr.

  For at stifte et aktieselskab, kræves der mindst en aktiekapital på 500.000 kr. Det typiske formål med at stifte et aktieselskab kan være at der kræves en stor kapital for at komme igang, som fx. i en industrivirksomhed. Der er også visse virksomheder, der kun kan etableres som aktieselskaber, fx. banker og forsikringsselskaber.

 • Aktiver

  Aktiver deles op i 3 kategoerier: anlægsaktiver, omsætningsaktiver og finansielle aktiver. Et aktiv er et udtryk for værdier i selskabet.

  Anlægsaktiver

  
For at drive en virksomhed kræves der typisk en del materielle ting. Det kan være alt fra lokaler, maskiner og it-udstyr til råvarer og transportmidler. Der er også, indenfor anlægsaktivet en immateriel kategori, hvor blandt andet goodwill indgår.

  Omsætningsaktiver


  Omsætningsaktiver er de poster, som forventes at blive indfriet inden for en kortere periode (typisk indenfor et år).

  Hvis et omsætningsaktivs værdi forøges væsentligt, skal man foretage en opskrivning. Hvis det omvendte er tilfældet, og aktivet falder i værdi, skal man foretage en nedskrivning.

  Finansielle aktiver

  
Finansielle aktiver er aktiver bestående af:

  • Likvider

  • Aftalt ret til at modtage likvider og andre finansielle aktiver fra 3. part

  • Aftalt ret til at udveksle finansielle aktiver og forpligtelser med 3. part på vilkår, der kan være gunstige
  • Ret over egenkapital i en anden virksomhed

  Aktiver og passiver

  
Aktiver og passiver er det som kaldes en balance. Balancen mellem aktiver og passiver skal stemme.

 • Anpartsselskab (ApS)

  Et anpartsselskab er reguleret ved lov og ligner på mange måder et aktieselskab.

  Anpartshaverne hæfter kun med deres indskud, dvs. begrænset. Anpartsselskaber skal registreres i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er også her at selskabet får tildelt et CVR-nr.

  For at stifte et anpartsselskab, kræves der mindst en anpartskapital på 80.000 kr. Det typiske formål med at stifte et anpartsselskab kan være at begrænse sin risiko.

  Der stilles i et anpartsselskab ikke de samme regnskabsaflæggelseskrav, som ved et aktieselskab.

 • B

 • Balance

  Balancen er en oversigt over virksomhedens økonomiske stilling pr. en bestem dato (kaldet statusdagen). Der skal udarbejdes en åbningsbalance når en virksomhed stiftes. Herefter skal der udarbejdes en balance mindst en gang om året. Balancen udtrykker værdien af det som virksomheden ejer og skylder væk.

  Det er dog en stor fordel at udarbejde en balance oftere end en gang om året, så man løbende kan følge med i sin virksomheds økonomiske stilling.

 • Betalingsbalance

  En betalingsbalance er en opgørelse af alle transaktioner mellem et land og udlandet, typisk vil det være i det fortløbende år. Balancen følger de retningslinier, som er fastsat af Den internationale Valutafond.

 • Betalingsbetingelser

  Normalt aftaler man en betalingsbetingelse med sine kunder, der forventes overholdt. Typisk giver man kunden lidt kredit inden betalingen skal falde. Det kan fx. være 4, 8 eller 30 dage netto. Løbende måned + 14 eller 30 dage er også ganske normalt, især i de brancher, som sælger varen videre til deres kunder. På den måde har din kunde mulighed for at få pengene fra deres kunder inden de skal betale dig.

  Såfremt en betalingsbetingelse ikke overholdes, bør man straks sende en påmindelse og herefter rykkere.

 • Bilag

  Et bilag er et stykke papir over enhver transaktion. Du skal altså have et bilag over alle transaktioner som er lavet på din bankkonto eller kasse og selvføgelig også hvis der er tale om kontantsalg.

  Der findes forskellige typer bilag, her er de mest gængse:

  • Fakturaer som skal faktureres
  • Fakturaer som skal krediteres
  • Fakturaer som skal bogføres
  • Moms som skal posteres ved momsopgørelse
  • Primo saldo som skal posteres ved årsafslutning

  Hvert bilag bør tildeles et bilagsnummer, så man nemt kan finde frem til det via ens regnskab.

  Bilagene skal du gemme i fem år.

 • Bogføring

  Hvorfor skal jeg bogføre tænker du måske? Fordi SKAT siger det… Ja, det er også rigtigt at det er en af grundene, men den vigtigste grund er, for din egen skyld!

  Hvis du som virksomhedsejer laver løbende bogføring, så har du altid et økonomisk overblik over din virksomhed. Den løbende bogføring bruges til at lave årsregnskab, som fortæller hvordan din virksomhed har klaret sig i løbet af året.

  Bogføringsloven angiver, hvem der er pligtig at føre regnskab og mindstekravet til bogføringens omfang.

 • Budget

  Et budget er generelt en liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger).

  Der udarbejdes typisk et budget for det enkelte regnskabsår, som indeholder information om den samlede anslåede værdi af salg og den samlede værdi af omkostningerne.

  Hvis man har lavet et detaljeret budget er det lettere følge op på, hvad der er og hvad der ikke er gået som forventet.

 • C

 • CSV-fil

  Fra Kassekladde kan du downloade en CSV-fil af alle dine indtastede data. CSV står for: ’comma-separated values’, som på dansk betyder kommasepareret fil.

  Det er et simpelt tekstformat, som bruges når større mængder af data skal flyttes fra én database til en anden, hvor disse ikke er direkte forbundet.

  De fleste større økonomiprogrammer kan importere CSV-filer. Så du kan med fordel downloade en CSV-fil af alle dine indtastede data og sende videre til din revisor, som så kan bruge dataerne i hans/hendes økonomiprogram.

  Hvis du har Microsoft Excel installeret på din computer kan du selv åbne CSV-filen for at se hvad den indeholder.

 • CVR-nr.

  Et CVR-nr. er et unikt 8-cifret tal som virksomheder tilmeldt CVR-registret får tildelt. CVR står for Centrale Virksomheds Register. Det kan sammenlignes med et CPR-nr.

  En virksomhedsejer skal have et CVR-nr. og være tilmeldt CVR-registret når:
  • Virksomheden udbetaler A-indkomst
  • Virksomheden beskæftiger lønmodtagere i alderen 16-66 år og mindst 9 timer ugentligt (39 timer månedligt)

  Tilmelding til CVR-register skal være foretaget min. 8 dage inden første lønudbetaling.

  CVR-registeret indeholder flere oplysninger om den enkelte virksomhed, fx.:
  • Virksomhedsfom (Enkeltmandsfirma, I/S, ApS, A/S osv.)
  • Startdato
  • ATP-oplysninger
  • Indehaver(e)

 • D

 • Dækningsbidrag

  Dækningsbidrag og dækningsgraden er et vigtigt nøgletal til at finde en virksomheds indtjeningsevne. For at kunne beregne en virksomheds dækningsbidrag er det nødvendigt at opdele virksomhedens omkostninger i faste og variable omkostninger. Faste omkostninger kaldes også kapacitetsomkostninger.

  Variable omkostning

  En variable omkostning er hvis totalbeløbet ændrer sig i forhold til omsætningen. I en detailforretning er vareforbruget fx. den vigtigste variable omkostning. Det kan også dreje sig om andre omkostninger, som fx.: Emballage, fragt og salgsprovision.

  Faste omkostning (kapacitetsomkostning)

  Kapacitetsomkostninger ændrer sig derimod ikke i forhold til omsætningen. Det kan fx. være: husleje, varme, lønninger, reklame osv. Omkostningerne kan godt variere fra periode til periode, men dette skyldes ikke omsætningen.

 • Debet

  Debet er et regnskabsterm som bruges når en debetkonto tilskrives penge. Ligeledes anvendes kredit for en kreditkonto, der tilskrives penge.

  Skal man fjerne penge fra en konto, skal man derfor ved en debetkonto kreditere beløbet og ved en kreditkonto debitere beløbet.

 • Debitor

  I et regnskab, er en “debitor” din kunde, som køber varer eller ydelser fra din virksomhed.

 • E

 • EAN-nummer

  Et EAN-nummer er en unik adresse for en modtager af en elektronisk faktura. Det kan sammenlignes med et telefonnummer. EAN-numre er 13 cifre og hver offentlig institution i Danmark, samt mange firmaer, har et eller flere EAN-numre.

 • Egenkapital

  For at kunne starte en virksomhed skal man have en starkapital. Dette kaldes en egenkapital og er reelt virksomheds gæld til ejeren(e). Egenkapitalen vises derfor også i balancen som passiv.

  Egenkapitalen i en enkeltmandsvirksomhed er summen af alle aktiver minus gæld.

 • F

 • Faktura

  En faktura er et dokument, der indeholder krav/anmodning om betaling for en vare og/eller en ydelse.

  SKAT har følgende min. krav for en faktura

  Fakturaer og afregningsbilag samt kreditnotaer skal udstedes i mindst to eksemplarer – et til kunden og et til dit regnskab.

  En almindelig faktura skal have følgende indhold:

  • Udstedelsesdato (fakturadato)
  • Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer)
  • Sælgerens CVR-nr. (eller SE-nr.)
  • Sælgerens navn og adresse samt købers navn og adresse
  • Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser
  • Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato
  • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
  • Gældende momssats
  • Det momsbeløb, der skal betales.

  En udenlandsk virksomhed, som er registreret ved en herboende repræsentant skal i fakturaen endvidere anføre navn, adresse og repræsentantens SE-/CVR-nr.

  Det kan dog også være praktisk at anføre andre oplysninger om fx telefonnummer, e-mail, bank- og/eller girokonto, betalingsbetingelser mv., men det er ikke et krav, at disse oplysninger står på fakturaen.

  Find fakturaskabeloner her
 • Fremmedkapital

  Fremmedkapital er den regnskabsmæssige klassificering af den del af virksomhedens finansiering, der ikke ydes af virksomhedens ejere.

  Eksempler på fremmedkapital er realkreditlån, banklån, leverandørkreditter og indlån. Fremmedkapitalen er oftest opdelt i kort- og langfristet gæld. Efter normal regnskabspraksis kategoriseres gæld som kort- eller langfristet alt afhængigt af, om gælden skal betales mindre eller mere end et år efter balancedatoen.

  Kilde: da.wikipedia.org
 • G

 • Gæld

  Definitionen af en gæld er penge man skylder væk. Typisk er der også aftalt en dato man forpligtiger sig at tilbagebetale gælden inden.

  Gæld i et regnskab

  I et regnskab deler man gælden op i langfristet gæld/langfristede gældsforpligtelser. Med langfristet gæld menes der gæld med en forfaldstid på over et år.

  Og kortfristet gæld er gæld, der forfalder inden et år fra regnskabsafslutningen. Det kan typisk være moms, skat eller gæld til dine leverandører.

 • H

 • Holdingselskab

  Et holdingselskab har ingen drift/aktivitet, men ejer derimod aktier eller anparter i et eller flere virksomheder (driftsselskaber).

  Grunden til at man stifter et holdingselskab er af skattemæssig karakter. Man kan bl.a. skattefrit overføre overskud fra det/de driftsselskaber som holdingselskabet ejer aktier eller anparter i. For at kunne overføre skattefrit udbytte, så kræves det dog at holdingselskabet mindst skal eje 10% af aktiekapitalen og i mindst 1 år.

  Et holdingselskab begrænser også  risikoen ved at have driften i ét selskab og opsparingen i et andet. På den måde kan man bruge sit holdingselskab, som en pengetank.

 • K

 • Kontering

  Kontering betyder at man registrerer/posterer noget på en konto. Det kan fx. være en huslejeregning, som man posterer på kontoen “3200 – Lokaleomkostninger”.

 • Kontokort

  Kontokort hører sig lidt fortiden til. Kontokort er et kort for hver konto man har i sin kontoplan. Man kan så skrive de bilag, som tilhører samme konto ind på kortet. Man vil så senere overføre de data til det egentlige regnskab.

  Hvis du gerne vil se hvordan et kontokort ser ud, så kan du downloade et her: kontoplan.dk

 • Kredit

  I daglig tale betyder kredit rabat. Altså man giver en kunde kredit ved fx. at give et afslag i prisen. Det kan også bruges i forbindelse med et køb. Hvis man køber noget på kredit, så betyder det at man fx. først skal betale varen om 30 dage, selvom man har fået varen leveret.

  I et regnskab betyder kredit

  At man krediterer en konto (altså fører et negativt beløb ind på en konto).

 • Kreditnota

  En kreditnota er en slags faktura med et negativt totalbeløb.

  En kreditnota udskrives når en tidligere fremsendt fakturas oplysninger ikke er korrekte. Det kan fx. være hvis der manglede en vare i forsendelsen, den anførte pris ikke var anført som aftalt eller lignende.

 • Kreditor

  En kreditor er en leverandør. dvs. en du betaler penge til. Hvor imod en debitor er en kunde, altså en som betaler penge til dig.

 • Kvartalsregnskab

  Et kvartalsregnskab er et regnskab over alle indtægter/udgifter for et givent kvartal.

  Hvorfor laver man kvartalsregnskab?

  Det kan være en god idé at lave kvartalsregnskaber for at sammenligne det med andre kvartalsregnskaber. De fleste virksomheder laver kun årsregnskaber, men har man behov for løbende at vide hvordan ens virksomhed klarer sig, så er kvartalsregnskaber en god idé.

 • L

 • Lagerstyring

  Et lagersystem er i alt sin enkelhed en hjælp til at styre en virksomheds lager på. Det vil typisk give et klart overblik over ens varelager - altså hvilke vare man har på lager og hvor mange man har af hver vare.

  Et moderne lagersystem kan også give en besked når en vare er nede på et vis antal, så man kan bestille nye vare og dermed undgå at løbe tør for en vare.

 • M

 • Moms

  Så godt som alle de vare du køber i din hverdag, er belagt med told og andre afgifter til staten. En af disse er merværdiafgiften, som i daglig tale kaldes moms. Denne afgift er på 25%.

  Så når du sælger en vare eller ydelse for fx 4.000 kr., så skal du lægge 1.000 kr. moms på beløbet. Din kunde skal betale dig de 5.000 kr. og så skal du senere afregne moms med SKAT, hvor du kan trække momsen fra dine køb fra momsen på dine salg.

  Der er visse ydelser som er undtaget for moms, fx taxakørsel, salg af finansielle ydelser, eller hvis du arbejder som tandlæge, læge eller psykolog.

  Du er pligtig til at lade dig momsregistrere, når din omsætning (uden moms) overstiger 50.000 kr. indenfor en 12-måneders periode.

 • O

 • Omsætning

  Omsætning er alle virksomhedens indtægter i en given periode.

  Der findes to begreber; nettoomsætning og bruttoomsætning. Nettoomsætningen er omsætningen eksklusiv moms og bruttoomsætning er omsætningen inklusiv moms.

 • P

 • Passiv

  Passiv er det beløb som virksomheden skylder væk (gæld).

  Passiv i regnskabet

  Passiver er en del af balancen i et regnskab, som bliver opdelt i aktiver og passiver. Passiver er delt op i 3 dele: egenkapital, hensatte forpligtigelser og gældsforpligtigelser.

 • Postering

  En postering en registrering/transaktion i et regnskab. Man laver således en postering hver gang man indtaster en udgift eller indtægt i sit regnskab. Så for hvert bilag du har skal du lave mindst én postering.

 • Primopostering

  Primopostering eller åbningsbalance som man også kalder den, er den første postering i regnskabet. Det gælder både for når man starter sit regnskab op, eller efter en årsafslutning.

  Når man afslutter sit regnskab ender man op med en ultimopostering og den overføres så til det nye regnskabsår og bliver til en primopostering.

 • Profit

  Profit er et andet ord for fortjeneste og overskud. Profitten er overskuddet fra alle indtægterne minus alle udgifterne.

 • R

 • Regnskab

  Et regnskab er en opgørelse over ens virksomheds indtægter og udgifter i en given periode. Det kan fx. være månedsregnskab, kvartalsregnskab eller årsregnskab.

  Regnskabet består som regel af en resultatopgørelse og en balance.

  Som virksomhed har du pligt til at føre regnskab, hvor du løbende indtaster dine bilag (faktura, regninger mv.). Præcis hvordan dit regnskab skal udarbejdes afhænger af størrelsen på din virksomhed.

  Med Dinero regnskabsprogram kan du nemt holde styr på dit regnskab. Opret en gratis bruger på Dinero.dk

 • Regnskabsår

  Et regnskabsår er en periode i en virksomhed, hvor der bliver lagt regnskab for (også kaldet årsregnskab). Et regnskabår behøver ikke at følge kalenderåret, men kan fx. godt løbe fra den 1/7 til den 30/6. Perioden skal dog være den samme år efter år.

 • Rente

  En rente er en procentdel af et beløb, som der tilbagebetales ved fx. løn. Der opkræves renter da udlåneren afgiver sin råderet over beløbet i den periode man har aftalt at lånet skal løbe over.

  Hvor mange procent man skal betale i rente afhænger af den aftale man har lavet med udlåneren.

 • Resultatopgørelse

  En resultatopgørelse viser indtægter og udgifter i en given periode. Resultatopgørelsen er virksomhedens driftregnskab. Det er også her man ved at trække alle udgifter fra indtægter i en given periode kan se om virksomheden giver et overskud eller underskud.

 • Rykker

  Ved enhver handel aftales der normalt en betalingsbetingelse, der forventes overholdt. Såfremt at kunden alligevel ikke overholder denne aftale vil man typisk sende en rykker til kunden med en rentetilskrivning på det oprindelige beløb. De fleste ligger også et rykkergebyr på regningen for ulejligheden. Et rykkergebyr må dog aldrig være større end det beløb som kunden skylder dig.

 • S

 • Saldobalance

  En saldobalance er en rapport over en virksomhedens konti (konti fra virksomhedens kontoplan) for en given periode. Det kan også være nyttigt at udtrække saldobalancen for en bestemt konto for at se hvilke bevægelser der har været på den indenfor en given periode.

 • Selvangivelse

  En selvangivelse er en angivelse til SKAT på hvor meget man har tjent i det foregående år og dermed hvor meget man skal betale i skat. Indberetning foregår via SKAT´s hjemmeside.

  Den udvidede selvangivelse

  Er man ejer af en virksomhed skal man udfylde den udvidede selvangivelse. Denne indberetning sker også via SKAT´s hjemmeside.

 • V

 • Valuta

  Valuta er et lands officielle møntfod. I Danmark er det fx. danske kroner (DKK) og i USA er det amerikanske dollars (USD). Det er ikke alle lande som har deres egen valuta, fx. er der mange lande i Europa, som har fælles valutaen euro (EUR).

 • Å

 • Årsafslutning

  Årsafslutning betyder at regnskabsåret for virksomheden afsluttes. Resultatet af årsafslutningen bruges til at danne primoposteringerne for det kommende regnskabsår.

 • Årsregnskab

  Et årsregnskab består af to delregnskaber. En resultatopgørelse, der viser indtægter og omkostninger for en periode, og en balance pr. en bestemt dato, der viser, hvilke midler, der er anbragt i virksomheden, og hvordan disse midler er anskaffet.